Skip to main content

Bachelor Omgevingskunde

Bachelor Omgevingskunde
iets voor u?
 • U wilt weten welke veranderingen de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt
 • U wilt naast uw eigen specialisme een brede kennis van andere domeinen binnen het speelveld milieu, bouw en ruimtelijke ordening ontwikkelen
 • Het is uw ambitie om u verder te ontwikkelen tot een gedegen omgevingsadviseur of medewerker VTH
 • Deze opleiding is nog niet geaccrediteerd, maar is aangeboden ter accreditatie bij de NVAO
In het kort
 • niveau Bachelor
 • duur 3 jaar d.m.v. vrijstelling
 • studiebelasting 15 uur per week
 • studiekosten 16.800,-
 • startdata
  • 05-09-2019 Utrecht
  • 05-09-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Bachelor omgevingskunde

Bachelor opleiding Omgevingskunde

Het speelveld omtrent vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) ten aanzien van de fysieke leefomgeving is aan verandering onderhevig en heeft te maken met ingrijpende trends en ontwikkelingen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de professional waarbij een integrale, regisserende en adviserende houding moet worden aangenomen. Met een omgevingskunde opleiding blijft u voorbereid op de veranderende trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Deze opleiding is nog niet geaccrediteerd, maar is aangeboden ter accreditatie bij de NVAO.

De opleiding Bachelor Omgevingskunde richt zich op de professional die werkzaam is bij een organisatie die zich direct of indirect inzet voor een veilige duurzame leefomgeving. Dit kan een non-profitorganisatie zijn, zoals een omgevingsdienst, gemeente, provincie, waterschap, veiligheidsregio of Rijkswaterstaat. Ook profitorganisaties als adviesbureaus of consultancybureaus behoren tot de mogelijke werkgevers. Hierin acteert de omgevingsadviseur op een operationeel en/of tactisch niveau en legt verantwoording af aan het management.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De Bachelor Omgevingskunde is bedoeld voor aankomende omgevingsadviseurs en VTH medewerkers die te maken gaan krijgen met de nieuwe omgevingswet. Het programma van de Bachelor opleiding omgevingskunde richt zich op de beroepspraktijk van de omgevingsadviseur in de rol van vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider, (beleids)adviseur en/of specialist binnen een specifiek domein.

  Om toegelaten te worden tot de opleiding beschikt de deelnemer bij aanvang van de opleiding over:

  • Een mbo-diploma op niveau 4 binnen het technische, economische of natuurlijke (groene) domein OF een havo/vwo/willekeurig ander mbo-4 diploma met relevante aanvullende cursussen of met een afgerond EVC-traject met betrekking tot KC2.1 (door een OCW-erkende instelling);
  • Aantoonbare werkervaring van tenminste 1 jaar (met specifiek mbo-diploma) of 3 jaar (met willekeurige niveau 4 opleiding en aanvullende cursussen) in een functie als (beginnend) vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider, (beleids)adviseur of specialist binnen één van de domeinen milieu, bouw of ruimtelijke ordening, met een minimale dienstverbandomvang van 24 uur op weekbasis;
  • Aantoonbare mogelijkheden om de organisatie (werkgever) te gebruiken als praktijkopleidingscomponent;
  • Een positief advies op alle onderdelen van de intakeprocedure.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De kracht van de opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan de transfer van de aangeboden kennis naar de praktijk. Dit doen we door veel te werken met actuele business cases uit de eigen praktijk, Individueel en in groepsverband werkt u aan beroepsproducten en andere opdrachten. U rondt elke module af met een beroepsproduct (toets), zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld. De opleiding sluit u af met een praktijkgericht onderzoek.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Naast de bijeenkomsten met mededeelnemers werkt u aan beroepsproducten op uw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting van de bachelor opleiding omgevingskunde is 15 uur per week, exclusief de bijeenkomsten en de tijd die u tijd die u op uw leer-/werkplek spendeert.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de bacheloropleiding Omgevingskunde zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.600,- per jaar.
  • Boeken: circa € 500,- per jaar. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 600,- per jaar.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 jaarlijkse  termijnen van € 5.800,- € 600,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Deze bacheloropleiding Omgevingskunde is aangeboden ter accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
  Bij een positief advies van de NVAO en wanneer u het vereiste aantal studiepunten behaald heeft, ontvangt u een getuigschrift Bachelor Omgevingskunde. Wanneer er een negatief resultaat van de accreditatie zou komen, komt u nog steeds in aanmerking voor een diploma Omgevingskunde, maar mag u geen Bachelor titel voeren en kunt u mogelijk niet doorstromen naar een masteropleiding.
   

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de Bachelor Omgevingskunde heeft u een officieel erkend bachelordiploma. U bent in staat zorg te dragen voor afstemming en samenwerking met verschillende disciplines en partijen, rondom de totstandkoming en realisatie van multidisciplinaire onderzoeken, plannen, projecten en programma's in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving. U bent in staat om een gedegen advies te geven over vraagstukken over technische aspecten van complexe bedrijfsmatige of particuliere activiteiten binnen de fysieke leefomgeving.

  Deze bacheloropleiding Omgevingskunde is aangeboden ter accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
  Bij een positief advies van de NVAO en wanneer u het vereiste aantal studiepunten behaald heeft, ontvangt u een getuigschrift Bachelor Omgevingskunde. Wanneer er een negatief resultaat van de accreditatie zou komen, komt u nog steeds in aanmerking voor een diploma Omgevingskunde, maar mag u geen Bachelor titel voeren en kunt u mogelijk niet doorstromen naar een masteropleiding.
   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma
  Jaar 1: funderen

  De toekomstig omgevingsadviseur start met het opdoen van basiskennis over de verschillende deskundigheidsgebieden die de omgevingswet bestrijkt (fundament). Hij gaat gedurende dit jaar zijn opgebouwde kennis spiegelen naar zijn eigen werkomgeving. Met behulp van handvatten aangereikt bij de leerlijn PL, gaat hij in gesprek in zijn werkomgeving om eventuele nieuwe deskundigheidsgebieden verder te onderzoeken hoe deze verankert zijn in de organisatie. Deze vorm van onderzoek is een start van de leerlijn MTO. De deskundigheidsgebieden zijn verdeeld over 4 modules:

  Module 1: Gaat over bestuurskunde en duurzame ontwikkeling.

  Module 2: Geeft een inkijk in de omgevingswet.

  Module 3: Omvat Toezicht & Handhaving en vergunningverlening.

  Module 4: Legt de basis voor kennis op het gebied van Milieu, Bouw en Ruimtelijke Ordening.

  Jaar 2: verbreden

  De toekomstig omgevingsadviseur wordt uitgedaagd in zowel gedrag, kennis maar vooral kunde. De kennisoverdracht sluit aan op de deskundigheidsgebieden uit leerjaar 1 en komen in dezelfde modulevolgorde terug. Deze deskundigheidsgebieden worden verder uitgebreid naar de specifieke context waarin deze wordt toegepast (verbreden).  

  Er wordt de nadruk gelegd op de onderzoekende houding en attitude van de omgevingsadviseur. Bij de toetsing in de vorm van beroepsproducten, moet de omgevingsadviseur laten zien hoe hij zijn opgedane kennis kan toepassen in de vorm van uit te voeren werkzaamheden binnen zijn organisatie. Dit kan zijn op een onderzoekende manier, op reflecterende manier en/of communicatief vlak. Dit wordt in de doorlopende leerlijnen MTO en PL ter hand genomen.

  Module 1: Bestuur en fysieke leefomgeving zoomt verder in op het domein fysieke leefomgeving, de juridische kant en bestuurlijke sensitiviteit. Duurzame ontwikkeling verbreedt zich richting MVO en meerdere duurzaamheid gebieden.

  Module 2: De Omgevingswet wordt hierin verder in zijn totale breedte bekeken en aangehaald.

  Module 3: Bij Risicogestuurd werken wordt Toezicht gekoppeld aan de verschillende domeinen. Bij Omgevingsvergunning wordt ingezoomd op de inhoud van een vergunning en hoe hiermee om te gaan.

  Module 4: De kennisdomeinen Milieu, Bouw en Ruimtelijke Ordening worden gekoppeld aan vergunningen en leunen op de kennis van module 4 van leerjaar 1 en de     opgedane kennis en kunde van module 3 (leerjaar 2).

  Jaar 3: verdiepen

  De deskundigheidsgebieden worden uitgediept en de persoonlijke kwaliteiten van de toekomstig omgevingsadviseur worden verder ontwikkeld. Deze kwaliteiten zijn een mix van een onderzoekende houding en attitude. Deze laatste twee vallen weer onder de twee doorlopende leerlijnen MTO en PL.

  De modulestructuur van 4 modules wordt nog steeds aangehouden, maar door de verdieping en projectbenadering worden deskundigheidsgebieden samengevoegd en worden MTO en PL nog prominenter meer geïntegreerd in de beroepsproducten.

  Module 1: Veiligheid en gezondheid in de Omgevingswet (project) grijpt terug op de fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Toezichtplan en –programma (project), hier komt de integraliteit van de verschillende voorgaande modules aan bod.

  Module 2: Werken met Omgevingsplannen (project), de verdieping van het omgevingsplan (reikwijdte en verschillende onderdelen) en inzicht krijgen in toetsingskaders. Adviesvaardigheden is in deze module een van de belangrijke uitkomsten van de leerlijn PL (effectiviteit): Resultaatgericht en professioneel adviseren.

  Module 3: Duurzaamheid en energie (project) is een verdieping van Duurzame ontwikkeling uit de modules van leerjaar 1 en 2. Hierin moeten onderzoekstechnieken worden ingezet (uit de leerlijn MTO) om tot het beroepsproduct te komen. Deeladviezen natuur, geluid en bodem (project) komen de deskundigheidsgebieden samen om adviezen te kunnen geven, gefundeerd vanuit een onderzoekende houding (MTO + PL)

  Module 4: Omgevingsvisie en Omgevingsmanagement (project). Hierin wordt de stap naar het kwalificeren voorbereid. Door in te zoomen op de omgevingsvisie en –plannen van de organisatie moet naar een verbinding worden gezocht naar het omgevingsprogramma en –vergunning. Dit alle in het grote perspectief van de omgevingswet.

  Jaar 4: kwalificeren

  Dit jaar staat voor kwalificeren. De deelnemer rondt de opleiding af door het uitvoeren van een integratief praktijkgericht onderzoek dat betrekking heeft op een realistische casus uit de beroepspraktijk van de Omgevingsadviseur. Hij/zij rapporteert daarover in de vorm van een afstudeerrapport en de presentatie en verdediging ervan. De deelnemer moet laten zien dat hij/zij alle kennis, maar vooral kunde beheerst en weet hoe en wanneer dit toe te passen in de functie van omgevingsadviseur. Dit geldt ook op her persoonlijke vlak waarbij door kritische zelfreflectie het eigen handelen wordt bekeken en aangepast.

  Doorlopende leerlijnen

  Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO)
  Voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en voor het uitvoeren van praktijkgericht diagnostisch of evaluatief onderzoek betekent dit dat u met deze module ondersteuning krijgt bij het doen van onderzoek, waarbij  u zich bewust wordt van uw eigen positie. U leert ook hoe u gebruik moet maken van wetenschappelijke bronnen en hoe u bronnen op kwaliteit en betrouwbaarheid kunt toetsen.

  Persoonlijk Leiderschap (PL)
  In deze leerlijn werkt u aan uw professionele en persoonlijke ontwikkeling als Omgevingsadviseur, in relatie tot uw vakkennis en uw beroepsvaardigheden in de context van uw werk. Een goede beheersing van PL stelt u in staat zelf richting te geven aan uw ontwikkeling en carrière, waardoor u voortdurend effectiever wordt in uw professionele leven. Leiderschap staat in deze context voor leiding geven aan de eigen, persoonlijke en professionele ontwikkeling en aan de keuzes die u maakt.

  Programma Omgevingskunde
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven