Skip to main content

Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn

Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn
iets voor u?
 • Je wilt bijdragen aan een hoge zorgstandaard voor oncologische nazorg in de eerste lijn.
 • Je wilt jezelf verdiepen in EBP-verpleegkundige nazorg voor oncologische cliënten en hun naaste(n) binnen de eerste lijn.
 • Je wilt het centrale- en ondersteunende aanspreekpunt voor oncologische cliënten en hun naaste(n) in de thuissituatie zijn en de oncologische nazorg integraal regisseren.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 10 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 5.295,-
 • startdata
  • 09-03-2020 Apeldoorn
  • 09-03-2020 Utrecht
  • 17-03-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn

Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn

Kanker manifesteert zich tegenwoordig vaker als een chronische ziekte: door vroegtijdige signalering is vaak een minder intensieve behandeling nodig en nieuwe behandelmethodes hebben minder bijwerkingen dan bestraling en chemotherapie. Hierdoor komt kanker meer op het terrein van eerste lijnzorg.

Oncologische nazorg kan hoog-complex zijn en moeilijk te protocolleren, door een hoge mate van onvoorspelbaarheid van zowel ziekte als zorgverloop. Het streven is vanuit één integraal zorgplan, waarin behandeling, verpleging en verzorging gelijktijdig worden verleend, de zorg interdisciplinair en –intersectoraal af te stemmen met en door zorgverleners en vrijwilligers, die samen werken als één team.

Goede oncologische nazorg is evidence based en een geïntegreerd onderdeel van het gehele zorgtraject, te starten bij de diagnose. De zorg is persoonsgericht, afgestemd op door de cliënt en diens naaste(n) gestelde waarden, wensen en behoeften en op behoud van wat de cliënt als kwaliteit van leven ziet. De continuïteit van zorg wordt gecoördineerd door een centrale zorgverlener, die dicht bij de cliënt en diens naaste(n) staat en het gehele proces regisseert.

Het overheidsbeleid is erop gericht zorg voor mensen met chronische aandoeningen zo veel mogelijk thuis aan te bieden, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben/houden over de zorg die zij nodig hebben. Behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden spelen daarbij een belangrijke rol.

Verpleegkundigen Oncologische nazorg in de eerste lijn regisseren de integrale zorg en zijn de verbindende schakel tussen de sectoren zorg en welzijn en de intra- en extramurale zorg. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de oncologieverpleegkundige of zijn dit zelf. Diepgaande kennis en kunde over kankervormen, diagnostische- en behandelmogelijkheden en symptoommanagement, stelt hun in staat hun rol als ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner uit te voeren, aanjager te zijn van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming en de belangen van de oncologische cliënt en diens naaste(n) te behartigen.

De verpleegkundige Oncologische nazorg in de eerste lijn, draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en welzijn continuüm oncologische nazorg in de regio. Hiervoor is netwerken en samenwerken vanuit een pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, visie en de wil om de beste zorg voor oncologische cliënten hun naaste(n) in de eerste lijn tot stand te brengen, teneinde de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een hbo-v diploma. Voor de opleiding dien je een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die (wijk)verpleegkundigen op hbo-niveau inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT instelling of een verpleegkundige-POH in de huisartsenzorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Wanneer je de gehele opleiding Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn volgt, wordt voorafgaand een assessment afgenomen. Aan de hand van de uitkomsten worden individuele leerdoelen opgesteld die het uitgangspunt zijn voor het Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP). Aan deze POP en de persoonlijke effectiviteit wordt gedurende de hele opleiding gewerkt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn duurt 5 maanden, evenals de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel oncologische nazorg. Je hebt 1 keer per 2 weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.295,-
  • Boeken: circa € 300,-. Deze schaf je zelf aan.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  • Na succesvolle afronding van de opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn, ontvang je het certificaat Oncologische nazorg in de eerste lijn. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.
  • Na succesvolle afronding van de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel oncologische nazorg, ontvang je het certificaat Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner, uitstroomprofiel oncologische nazorg. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.
  • Na succesvolle afronding van beide opleidingen ontvang je het postbachelor diploma Verpleegkundige Oncologische nazorg in de eerste lijn. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN kwaliteitsregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Met de opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn ben je in staat evidence based zorg te indiceren, te verlenen aan oncologische cliënten en hun naaste(n) en de wekelijkse- of dagelijkse zorg te coördineren. Je kunt persoonsgericht zorg bieden met proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming als uitgangspunten. Je bent in staat mantelzorgers te versterken in hun rol en coacht hen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie, waarbij je de kwaliteit van zorg bewaakt. Je werkt nauw samen met de centrale zorgverlener, herkent morele dilemma’s en kunt deze bespreekbaar maken, met als uitgangspunt wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Met de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel oncologische nazorg ontwikkel je jezelf tot een goed onderlegde regieverpleegkundige die de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur en cliëntondersteuner op zich kan nemen en ambassadeur is voor de belangen van oncologische cliënten en hun naaste(n). Je werkt intensief samen met de oncologieverpleegkundige, wanneer je daarvoor niet bent opgeleid. Je kunt bijdragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor palliatieve zorg binnen de regio en bent de verbindende schakel tussen welzijn en zorg. Je voorkomt stapeling van interventies en realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject. Je kunt een moreel beraad initiëren en voorzitten.

  Na beide opleidingstrajecten ben je in staat om op een resultaatgerichte en professionele manier invulling te geven aan jouw functie als verpleegkundige oncologische nazorg in de eerste lijn, door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit van zorg te bieden en eindverantwoordelijkheid voor het zorgtraject te dragen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kun je je verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen (Kwetsbare) Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Dementiezorg. Deze opleiding omvat hoog complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.

  Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Verpleegkundige Oncologische nazorg in de eerste lijn, is gebaseerd op actuele en EBP-zorgstandaarden en actuele verpleegkundige competentieprofielen en beleidsdocumenten.

  De opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn richt op zich op actuele ontwikkelingen in de oncologische zorg in Nederland.
  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Klinisch redeneren
  • Indiceren en organiseren van zorg op basis van proactieve zorgplanning
  • Samenwerken en netwerken binnen de eerste lijn
  • Ethiek en morele dilemma’s  
  • Gespreksvoering met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming en morele dilemma’s.

  De opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel oncologische nazorg volgt aansluitend op de opleiding Verpleegkundige Oncologische nazorg en is volledig gericht op professionele rolontwikkeling, met professioneel leiderschap als centrale element. Je verwerft diepgaande kennis  met betrekking tot zowel de ontwikkelingen van oncologische nazorg in Nederland, als over veelvoorkomende vormen van kanker, diagnostiek, behandelingen en symptoommanagement. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Managen van ketenzorg processen
  • Proactieve zorgplanning
  • Leidersstrategie
  • Communicatievaardigheden op gebied van ketenregie en ethiek

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven