Skip to main content

Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Wijkverpleegkundige nieuwe stijl
iets voor u?
 • U wilt zich als wijkverpleegkundige transformeren naar de nieuwe manier van werken
 • U wilt uzelf bekwamen in het integraal organiseren en indiceren
 • U zoekt verdieping op basis van het kwaliteitskader wijkverpleegkundige
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 5 maanden
 • studiebelasting 8 uur
 • studiekosten 2.095,-
 • startdata
Bekijk alle startdata en locaties
Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Wijkverpleegkundigen hebben in het nieuwe zorgbeleid een poortwachterrol in de eerste lijn gekregen, die de instroom van zorg naar de tweedelijnszorg moet beperken. De transities van de zorg gaan gepaard met een inhoudelijke transformatie voor professionals die de zorg leveren aan cliënten. Het betreft een vernieuwde stijl van werken. Een nieuwe stijl die gericht is op het ondersteunen en coachen van cliënten in het nemen van preventieve maatregelen en eigen regie over hun gezondheid, met gebruik van hun eigen sociale netwerk. Dat vraagt van wijkverpleegkundigen een brede kijk. Afstemmen op de zorgvragen van cliënten en het systeem waarin zij leven, bewustzijn van factoren die gezondheid beïnvloeden, het netwerk weten te gebruiken, kennis van de sociale kaart, eindverantwoording nemen voor zorg, zijn belangrijke taken in deze rol.

Daarnaast geeft de invoering van de ‘Aanspraak Wijkverpleging’ in de Zorgverzekeringswet aan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol als indicatiesteller van verpleging en verzorging van de cliënt in de thuissituatie, die zorg draagt voor de organisatie van de zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt gevraagd hun zorgverlening op vakinhoudelijke- en effectieve kennis te baseren. Op basis van Evidence Based Practice (EBP) vindt het proces van klinisch redeneren plaats en worden zorgindicaties gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en kwaliteitsstandaarden. Daarnaast is van belang wat de cliënt zelf wil. Hiermee staan wijkverpleegkundigen garant voor een hoge kwaliteit van zorg, die het beste aansluit bij zowel de specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek van de cliënt en bij zijn/haar netwerk, als bij de wensen.

In het vinden van een balans tussen vragen en behoeften van cliënten en professioneel handelen worden afwegingen gemaakt, met als doel cliënten en diens naasten(n) te ondersteunen in zelfredzaamheid en autonomie, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen. Om deze afwegingen beargumenteerd te kunnen maken worden u in deze opleiding handvatten aangereikt op grond van professionele kennis en in relatie tot de zorgvragen van de cliënt.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wilt u verder bekwamen in uw rol als startende wijkverpleegkundige, die zich kan positioneren en profileren in de samenwerking binnen de eerstelijnszorg, cliënten en hun naaste(n) kan motiveren en ondersteunen het nemen van eigen regie en verpleging en verzorging in extramurale zorg indiceert. Voor dit opleidingstraject dient u een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT instelling.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Avans+ zetten docenten in uit de beroepspraktijk en met intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. U zorgt zelf voor een adequate voorbereiding op de lesbijeenkomsten. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van uw persoonlijke visie op de rol en positie die u in (kunt nemen) neemt binnen uw eigen organisatie, wijk en/of gemeente. Daarnaast laat u in een casuïstiekbeschrijving zien in staat te zijn tot klinisch redeneren, een zorgindicatie voor cliënten te kunnen stellen en deze zorg te kunnen organiseren, waarop u tevens aan de hand van gestructureerde reflectievragen reflecteert. 

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De doorlooptijd van het programma is 5 maanden. Het programma is verdeeld over 12 dagdelen,  Om de 2  weken zijn er 6 bijeenkomsten, exclusief een intervisiebijeenkomst, die u zelf organiseert. In de tussenliggende weken werkt u aan opdrachten (onder andere op uw leer- / werkplek). De gemiddelde studiebelasting is 8 uur per week, dat is exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2095,-.
  • Boeken circa € 75,-. Deze schaft u zelf aan.

  U ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van het programma ontvangt u het certificaat Wijkverpleegkundige nieuwe stijl van Avans+. Accreditatie wordt gegeven namens het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om op basis van evidente kennis en de meest actuele kwaliteitsstandaarden specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek bij cliënten signaleren, analyseren en diagnosticeren. In  samenspraak met de cliënt en diens naasten(n) stelt u op basis daarvan doelen op en indiceert u de benodigde zorg. U houdt hierbij rekening met het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens naaste(n) en de wensen van hun kant. U bent in staat om de geïndiceerde zorg te organiseren en te managen. U coördineert hierbij niet alleen de verpleegkundige handelingen, maar bent tevens in staat de zorg vanuit meerdere disciplines en instellingen te managen. 

  Tevens bent u in staat om, op basis van actuele ontwikkelingen in het zorgbeleid op macro-. meso- en microniveau, zich te profileren en positioneren binnen de zorgketen in de eerstelijnszorg. U weet hoe u daarin kunt samenwerken met ketenpartners en bent in staat om te netwerken, om zodoende een integraal zorgaanbod op maat te realiseren.

  Deze opleiding geeft gedeeltelijke vrijstelling voor de verdiepende post bachelor opleiding Verpleegkundige M&G, profiel Wijkverpleegkundige.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Wilt u zich verder verdiepen met betrekking tot de zorg aan kwetsbare ouderenzorg, dan kunt u de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn volgen.

  Bent u toe aan een verdiepingsslag, dan kunt u de eenjarige post bachelor opleiding tot Verpleegkundige M&G profiel wijkverpleegkundige volgen. U bent na afloop in staat om naast basiszorg binnen de wijkverpleging, kwaliteitsverbeteringen in het primaire proces te initiëren, te organiseren en te borgen. Ook bekwaamt u zich met deze opleiding ook in moreel redeneren en professioneel- en persoonlijk leiderschap.

  Avans+ is bezig met het ontwikkelen van de opleidingen:

  • Palliatieve zorg in de eerste lijn.
  • Oncologische nazorg in de eerste lijn.
  • Dementieverpleegkundige, waarin casemanagement bij dementiecliënten in de thuissituatie centraal staat.
  • Intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen Ouderenzorg, Palliatieve zorg,  Oncologische nazorg. Deze opleiding omvat hoog complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma
  Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

  Het opleidingstraject richt zich op praktische vaardigheden en persoonlijke attitude. Hiermee bent u als wijkverpleegkundige beter in staat om uw werkzaamheden in te vullen. U ontwikkelt daarbij uw eigen visie op de rol en positie die u als wijkverpleegkundige inneemt in uw eigen organisatie, wijk en gemeente. Het programma omvat de volgende onderdelen:

  • De wijkverpleegkundige rol en positie in de eerstelijnszorg
  • Kritisch denken 
  • Evidence based practice (EBP)
  • Klinisch redeneren en indiceren
  • Het Omaha systeem
  • Landelijke Eerstelijn Samenwerkingsafspraken, effectieve interventies en zorgprogramma´s
  • Transformeren naar een nieuwe manier van werken
  • Zelfmanagement en regievoering
  • Samenwerken en netwerken
  • Communicatie 
  • Reflectie

  Wijkverpleegkundige nieuwe stijl
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven