Skip to main content

Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim
iets voor u?
 • U heeft de regie over het verzuimproces binnen uw organisatie of voor klanten.
 • U wilt, vanuit inhoud en het proces, de expert zijn waarop uw organisatie of klanten kunnen bouwen.
 • Als regisseur weet u als geen ander de diverse actoren in het proces te sturen.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 6 maanden
 • studiebelasting 6 uur per week
 • studiekosten 5.975,-
 • startdata
  • 30-10-2018 Breda
  • 30-10-2018 Eindhoven
  • 30-10-2018 Rotterdam
  • 06-11-2018 Utrecht
  • 06-11-2018 Amsterdam
  • 06-11-2018 Leiden
  • 06-11-2018 Zwolle
  • 06-11-2018 Arnhem
Bekijk alle startdata en locaties
Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim

Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert en begeleidt en daarnaast stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maar waarbij ook duurzame re-integratie voorop staat.

Poortwachter – AVG – AP

Niet alleen de Wet verbetering poortwachter, die richting geeft aan het proces, is daarbij van belang, maar denk ook aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens of de nieuwe wetgeving op gebied van privacy en gegevensbescherming.

Speelveld

Als casemanager verzuim komt u in aanraking met veel actoren. Iedere actor heeft daarin ook weer zijn eigen belangen. Inzicht in ieders rol en belang, maar ook basiskennis van de actor stelt u in staat om de regisseursrol op u te nemen en het speelveld te laten samenwerken voor het gewenste resultaat.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U heeft een bachelordiploma en bent werkzaam als beginnend casemanager binnen uw eigen organisatie of u doet dit als dienstverlener voor andere organisaties.

  Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en/of werkveld en wilt u toch deelnemen aan deze casemanagement opleiding? Neem dan contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de opleiding casemanagement staat de praktijk centraal. Die van u, van de andere deelnemers, maar ook de praktijkervaring van de docenten. De praktijk staat zowel tijdens de bijeenkomsten als binnen een digitale leeromgeving centraal aan de hand van ‘social learning’. Deze leeromgeving maakt het mogelijk dat u kunt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt. Hierdoor kunt u dus zelf verantwoordelijkheid nemen voor uw ontwikkeling.

  De opdrachten en toetsing zijn afgestemd op de onderwerpen die u aangereikt krijgt. Wet- en regelgeving, basiskennis van ziektebeelden of belasting en belastbaarheid vragen een andere aanpak dan de ontwikkeling van uw competenties als regisseur casemanager verzuim. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden tijdens de opdrachten en toetsing.

  U wordt beoordeeld aan de hand van een analyse van een praktijkcasus waarover u een gesprek heeft met de examinatoren. Door middel van rollenspellen laat u zien dat u beschikt over de juiste competenties.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De Register casemanagement verzuim opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten, eenmaal per 2 weken van 14.00 – 21.00 uur. Daarnaast werkt u zelfstandig aan opdrachten, bestudeert u theorie en werkt u in uw eigen praktijk aan uw ontwikkeling. Dit komt neer op een studiebelasting van ongeveer 7 uur per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5975 ,- (vrij van btw)
  • Boeken: circa € 175,- (exclusief 6% btw). Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 650,- (exclusief 6% btw)

  De factuur ontvangt u voor aanvang van de opleiding tot Register casemanager verzuim.

  Diploma

  Diploma

  Deze casemanagement opleiding sluit aan bij het beroepsprofiel dat is opgesteld door de beroepsvereniging RNCV. De opleiding wordt op dit moment door het accreditatie instituut van de RNVC, Hobeon getoetst. Na goedkeuring hiervan mag u als deelnemer de erkende titel RCCM (register case- en caremanager) voeren. Wij verwachten dat dit proces op korte termijn is afgerond.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de postbachelor opleiding Register casemanagement verzuim bent u in staat om:

  • Als regisseur inhoudelijk gesprekspartner te zijn voor alle actoren in het verzuimproces.
  • Zorg te dragen voor een verzuimproces dat voldoet aan de wet- en regelgeving zoals poortwachter en AVG (algemene verordening gegevensbescherming).
  • Op individueel en organisatie niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Kortom de schadelast voor organisatie te reduceren.
  • Om uw rol als regisseur te kunnen uitvoeren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze Register casemanagement verzuim opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Koevoets van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 01.

  Programma
  Programma

  De opleiding Register casemanagement verzuim bestaat uit 5 modules. Dit zijn 4 inhoudelijke modules en 1 module die inspeelt op de ontwikkeling van uw vaardigheden. De thema’s van de modules zijn:

  • Sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht en AVG
  • Het speelveld van de casemanager
  • Activering en re-integratie
  • Financiële impact op individueel en organisatie niveau
  • Competenties van een casemanager

  Parallel aan het inhoudelijke programma werkt u aan uw vaardigheden. Deze vaardigheden als regisseur casemanager zijn minstens zo belangrijk. Hoe bent u in staat om uw invloed op te nemen binnen uw rol en zo de actoren in het speelveld te regisseren of adviseren? Deze laatste module loopt als een rode draad door de opleiding heen.

  Module 1: Sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht en AVG

  Om de rol van casemanager op een goede manier te kunnen uitoefenen is kennis, inzicht en toepassing van de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van sociaal verzekeringsrecht en arbeidsrecht noodzakelijk. Een logisch begin van de opleiding.

  Enkele belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen:

  • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • IVA, WGA en BeZaVa
  • Poortwachter, vangnet ziektewet, Arbo wet – loondoorbetalingsverplichting
  • De wet werk en zekerheid – ontslagbescherming bij ziekte
  • Privacy regels van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Algemene verordening Gegevensbescherming.

  Module 2: Het speelveld van de casemanager verzuim

  De module begint met een overzicht van het speelveld. Uitgangspunt daarbij is een complexe casus die uiteindelijk voorgelegd dient te worden ter beoordeling bij het UWV. Oordeelt UWV dat de juiste re-integratie inspanningen zijn geleverd en is daarmee het risico van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (beter bekend als ‘loonsanctie) voorkomen? Juist dan zie je welke actoren er in het proces in zijn meest uitgebreide vorm een rol spelen.

  Aan de hand hiervan gaan we de diepte in voor de verschillende rollen. Daarbij moet u denken aan:

  • Het UWV en het toetsings- en beoordelingskader (re-integratie inspanning en WIA)
  • Organisatie, leidinggevenden; wat wordt van hen verwacht?
  • Medewerker; welke rechten en plichten heeft deze?
  • Bedrijfsarts; de relatie en taakverdeling van deze cruciale deskundige met alle betrokkenen?
  • Arbeidsdeskundige; wat deze kan betekenen en wanneer?
  • Interventie partijen; wat kunnen ze bijdragen en hoe kun je ze vinden en beoordelen?

  Thema’s die in deze module langs komen zijn onder andere: beoordelingskader UWV, bezwaar en beroep, belasting en belastbaarheid, rapportages arbeidsdeskundige en -arbo arts, ziektebeelden, 1e en 2e spoor, protocollen en richtlijnen.

  Module 3: Activering en re-integratie

  Het is in het belang van zowel de werknemer als organisatie dat re-integratie zo spoedig mogelijk tot stand komt. Daarbij gaat het om duurzame re-integratie. Het is voor de casemanager van belang om op dat moment inzicht te krijgen in aspecten op het gebied van psychisch verzuim, organisatie- en verzuimcultuur en managementstijlen.

  Als gesprekspartner voor de organisatie is kennis van verzuim(analyse)modellen en verzuimprotocollen van belang, maar ook de wijze waarop duurzame re-integratie tot stand kan komen. Denk hierbij aan positieve gezondheid & psychologie / motiverende gespreksvoering.

  Module 4: Financiële impact op individueel en organisatie niveau

  Deze module is opgedeeld in 2 delen. Het eerste deel gaat met name in op de financiële impact op individueel niveau en het tweede deel gaat in op het organisatie niveau.

  Op individueel niveau moet u denken aan:

  • De kosten die de werkgever maakt voor de loondoorbetaling bij ziekte in de eerste 104 weken.
  • Extra kosten voor interventies, co-financieringsmogelijkheden en de vertaalslag naar opbrengsten voor werkgever en werknemer.
  • De loonsanctie: welke (financiële) gevolgen heeft dit voor werknemer en werkgever?
  • Ziek uit dienst en de financiële gevolgen voor de werkgever en weknemer.
  • Na de WIA-keuring de doorbelasting van de WGA-uitkering aan de werkgever en gevolgen voor het inkomen van de werknemer bij een IVA-uitkering of WGA-uitkering.

  Op organisatieniveau moet u denken aan:

  • De verzuimcijfers in de organisatie.
  • De totale besparingen door beïnvloeding van de verzuimcijfers. 
  • Controle van de cijfers, periodes van verzuim (kort, middel, lang en extra lang) controle werkhervattingskas.
  • Vertaalslag naar de organisatie welke investeringen de diverse besparingen kunnen opleveren.
  • Eigenrisicodragerschap Ziektewet/WGA en de gevolgen voor de organisatie. Wat zijn de verschillen, wat zijn mogelijkheden tot re-integratie en wat zijn de bijkomende financiële consequenties?
  • Werknemers verzekeringen, WIA-hiaat verzekeringen, WIA-hiaat uitgebreid en WIA-excedent. Overige vormen van werknemersverzekeringen.

  We bekijken deze onderwerpen niet alleen vanuit de theorie maar bieden u ook veel mogelijkheden tot praktijkgericht oefenen.

  Module 5: Competenties van een casemanager

  U bent zelf een belangrijk instrument. U bent de regisseur van het proces en uw interacties met de diverse actoren bepalen voor een belangrijke mate het resultaat. Niet alleen inhoudelijk, maar ook uw competenties spelen hierbij een belangrijke rol. Inzicht in uw sterke kanten in relatie tot de rol van regisseur is dan een goed begin om te bepalen aan welke competenties u gedurende de opleiding gaat werken. U kunt dan denken aan competenties als:

  • Adviseren,
  • Signaleren,
  • Regisseren,
  • Onafhankelijk.

  Daarbij gebruiken we casuïstiek uit uw eigen praktijk: u krijgt theorie aangereikt, gaat oefenen in de bijeenkomsten maar vooral in uw werkomgeving. Van al deze ervaringen leert u, evenals van de ervaringen en competenties van anderen. U krijgt direct feedback op uw praktijkervaring via het ‘social learning’ platform, zowel van mededeelnemers als van onze docenten.

  programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven