Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Geriatriefysiotherapie is nog lang niet oud

  • 18 mei 2015
  • Door: Marc Janssen

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. In 2013 waren er bijna 3 miljoen 65-plussers, maar dat aantal zal stijgen tot ongeveer 4,6 miljoen in 2050. Volgens de voorspellingen van het CBS neemt daarnaast ook de levensverwachting toe van ouderen. Het CBS verwacht dat in 2060 vrouwen gemiddeld 89,9 jaar (in vergelijking met 82,9 jaar in 2011) en mannen 87,1 jaar (in vergelijking met 79,2 jaar in 2011) oud worden.

Zelfredzaamheid is van belang

Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat de zorgkosten zullen stijgen, in het bijzonder de kosten van de via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierde langdurige zorg. Om op de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgkosten te anticiperen worden hervormingen in de langdurige zorg in gang gezet. Uitgangspunt bij deze hervormingen is dat ouderen eigen regie over hun leven moeten krijgen en daarbij is zelfredzaamheid van belang. Ouderen zijn echter niet allemaal in staat om die regie te voeren en sommigen willen of kunnen zichzelf niet meer redden door bijvoorbeeld ernstige lichamelijke beperkingen.

De zorg verplaatst zich naar de thuissituatie

Vooral de beperkingen in het bewegen belemmeren ouderen in hoge mate in de zelfredzaamheid. Bij sommige ouderen ontstaat dan een grotere behoefte aan zorg en ondersteuning. Ook als die behoefte aan zorg toeneemt bestaat de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorg van ouderen verplaatst zich in toenemende mate van zorg- en wooninstellingen naar de thuissituatie. Zowel professionele hulpverleners als mantelzorgers creëren een zorgnetwerk rondom cliënten.
Ook binnen het vakgebied van de fysiotherapie in de geriatrie ontstaat meer aandacht voor de benadering gericht op het zo lang mogelijk behouden, herwinnen en omgaan met een verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Karakteristiek voor de geriatriefysiotherapie is dat de doelstellingen zich minder richten op het beïnvloeden van stoornissen en meer op het leren omgaan met beperkingen van het ouder worden. Samen met de oudere zoekt de fysiotherapeut naar mogelijkheden om zo lang mogelijk te participeren in de samenleving.

Nieuwe inzichten vertalen

Het vakgebied van de geriatriefysiotherapie is relatief jong en is nog lang niet ‘oud’. De samenwerking met andere disciplines krijgt steeds meer uitingsvormen en de organisatie ervan is groeiende. Fysiotherapeuten komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Daarbij is het noodzakelijk keuzes te maken die gebaseerd zijn op eigen ervaring, vooral nieuwe kennis en daarbij rekening houdend met het patiëntenperspectief. Knelpunt in het proces van klinisch redeneren is dat (wetenschappelijk) bewijs voor veel onderzoek en behandeltechnieken bij ouderen nog gering aanwezig is. Voor het ontwikkelen van ratio omtrent het meten en behandelen van beperkingen in het lichamelijk functioneren van ouderen is nieuwe kennis nodig. Vervolgens zijn er fysiotherapeuten nodig die in staat zijn om die nieuwe inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Specialistisch én wetenschappelijk

De Master Geriatric Physical Therapy van Avans+ geeft kennis, vaardigheden en inzicht om te zoeken naar antwoorden bij de gezondheidsvraagstukken van kwetsbare ouderen. De volledig geactualiseerde masteropleiding geriatriefysiotherapie combineert een boeiend specialistisch deel gericht op uw ontwikkeling als specialist met een wetenschapslijn. U wordt opgeleid om complexe hulpvragen te kunnen hanteren en vertalen naar zinvolle interventies.

Marc Janssen is projectleider Geriatriefysiotherapie bij Avans+