Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Avans+ bereidt SPV’en voor op een coördinerende rol

  • 26 januari 2024
  • Door: Sandra Konings en Cora Soffers

De GGZ kampt al jaren met lange wachtlijsten. Een mogelijke oplossing daarvoor is de slimmere inzet van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, kortweg SPV’en. ‘Door hen in te zetten als coördinerend regiebehandelaar kunnen we een deel van de geestelijke gezondheidszorg doelmatiger en goedkoper organiseren, terwijl cliënten passende zorg blijven ontvangen. Avans+ heeft de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige zó ingericht dat deelnemers deze coördinerende rol gaandeweg leren pakken,’ vertellen opleidingsmanager Cora Soffers en docent Sandra Konings.

Wat doe je als SPV?

SPV’en ondersteunen cliënten met complexe psychiatrische problematiek in hun eigen leefomgeving. ‘De SPV zorgt ervoor dat cliënten de juiste verpleegkundige diagnose, behandeling en begeleiding krijgen, waardoor zij de regie over hun eigen leven terugkrijgen. Ze geven naasten van de cliënt handvatten om diegene te begeleiden. Zo kan de cliënt zo goed mogelijk functioneren in zijn eigen leefomgeving. Door op die manier preventief te werken, voorkomen SPV’en stigma’s en zwaardere (en dus duurdere) vormen van zorg.’

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige als coördinerend regiebehandelaar

‘Het onlangs geactualiseerde landelijke Kwaliteitsstatuut van Zorginstituut Nederland maakt onderscheid tussen de indicerend en coördinerend regiebehandelaar. Dit onderscheid is nieuw en niet onomstreden. De definitieve beslissing over de invulling hiervan binnen het kwaliteitsstatuut zijn uitgesteld. Wat ons betreft is de rol van coördinerend regiebehandelaar voor de SPV een logische keuze. Het is een erkenning van de autonome positie die de SPV de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in het werkveld.’

Opleiding social psychiatrisch verpleegkundige gericht op de toekomst

‘In de opleiding SPV houden we al rekening met deze coördinerende rol. We leiden onze deelnemers op om te handelen vanuit een helikopterview, in een samenspel met de cliënt en diens systeem en netwerk. Doordat de SPV de netwerkpartners ook onderling met elkaar in verbinding brengt, bereik je meer voor de cliënt. Daarbij kijkt de SPV bovendien veel breder dan alléén de GGZ. Denk aan zaken als schuldenproblematiek. Die moet eerst zijn opgelost voordat je behandeling succesvol kan zijn. De SPV brengt de cliënt in dat geval in contact met een maatschappelijk werker die hierbij kan helpen vanuit zijn of haar specifieke expertise.’

De context leren begrijpen

‘We verrijken onze deelnemers ook met vakinhoudelijke kennis. Het vertrekpunt is daarbij de sociaal psychiatrische visie, waarbij iets pas een probleem is als het binnen iemands context een probleem is. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige helpt om de cliënt zelf, diens netwerk en zijn omgeving te activeren. In de SPV-opleiding besteden we daarom veel aandacht aan gesprekstechnieken en systeemleer om de context te begrijpen waarin iemand functioneert. Verder krijgen de deelnemers voldoende kennis van therapeutische stromingen om de juiste interventies toe te kunnen passen.’

Verpleegkundig leiderschap en zelfkennis

‘Een rol als coördinerend regiebehandelaar vraagt om een flinke dosis verpleegkundig leiderschap. Tijdens de SPV-opleiding leren de deelnemers daarom steeds meer de leiding te nemen in een behandelaarsrol om zichzelf hierop voor te bereiden en de nodige stevigheid te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers zichzelf beter leren kennen. Reflectie is dan ook een cruciaal onderdeel van de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Je moet immers weten hoe je in emotionele en crisissituaties reageert en hoe de ander daar weer op kan reageren. Zo word je gaandeweg een expert in persoonlijke interactie die iedere crisis kan bezweren. Daarom besteden we veel aandacht aan supervisie en intervisie.’

Doelmatiger en goedkoper

‘Als we in Nederland willen streven naar de juiste zorg op de juiste plek, dan is de SPV dus dé zorgprofessional bij complexe psychiatrische problematiek in de eigen leefomgeving van mensen. De inzet van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige als coördinerend regiebehandelaar verlicht de druk bij andere zorgprofessionals in de GGZ, zoals psychiaters en psychologen. Zo kunnen we dus een deel van de GGZ doelmatiger en goedkoper organiseren, terwijl cliënten passende zorg blijven ontvangen. Wij zijn ervan overtuigd dat deelnemers die de opleiding SPV van Avans+ afronden klaar zijn voor deze belangrijke taak.’

Wil je meer weten over de opleiding social psychiatrisch verpleegkundige, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend.