Lees hieronder meer over de keurmerken en accreditaties van Avans+.

Keurmerken

NRTO
Avans+ is lid van de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De leden van de NRTO conformeren zich aan door de NRTO vastgestelde normen en waarden die zijn vastgelegd in de gedragscode van de NRTO.

Examenreglement
Iedere opleiding heeft zijn eigen Onderwijs- en Examenreglement. Deze kun je opvragen bij het opleidingsmanagement van de betreffende opleiding.

Geschillencommissie
De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Lees nu onze klachtenprocedure. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de algemene voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Accreditaties

Erkenning in Nederland door het ministerie van OC&W
Erkende opleidingen in Nederland hebben een CROHO registratie (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en kunnen alleen worden verzorgd door instellingen die zijn erkend door het ministerie van OC&W als hogeschool of universiteit. Het betreft bekostigde instellingen en aangewezen instellingen, waaronder Avans+.

Kwaliteit van geregistreerde opleidingen
In de wet op het hoger onderwijs is geregeld dat de kwaliteit van geregistreerde opleidingen in het hoger onderwijs wordt bewaakt door de NVAO. Om de 6 jaar dient iedere opleiding opnieuw te worden geaccrediteerd. De uitvoering van deze accreditaties wordt verzorgd door Visiterende en Beoordelende Instanties die door de NVAO zijn erkend.

Aanvraag accreditatie
Voor bestaande geregistreerde opleidingen geldt dat deze voorlopig geaccrediteerd zijn voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste visitatie. Nieuwe opleidingen die voor erkenning in aanmerking willen komen, moeten een ‘toets nieuwe opleiding’ aanvragen bij de NVAO.

Erkende diplomering
Onze ontwikkeltrajecten zijn erkend en geaccrediteerd op postbachelor- en masterniveau. Wij werken samen met gerenommeerde hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland, waaronder Avans Hogeschool, de University of Derby en de University of International Business and Economics (UIBE) van Beijing. Instanties die onze opleidingen accrediteren zijn onder andere CEDEO en NVAO.

Na succesvolle afronding van het ontwikkeltraject ontvang je een diploma op postbachelor- of masterniveau. Sommige postbachelortrajecten sluiten bovendien aan op reguliere doorstroomprogramma’s van hogescholen en universiteiten.

Toezicht
Onze ontwikkeltrajecten staan onder toezicht van de Raad van Advies van Avans+. De Raad van Advies houdt zich bezig met ontwikkelfilosofie, kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling in het algemeen. De Raad van Advies bestaat uit beleidsbeslissers van Avans+, beleidsbeslissers bij onze klanten en hoogleraren.

Kortom, je investeert in je ontwikkeling en krijgt hiervoor een waardevol diploma van Avans+.