• 05 juli 2024

Op 20 juni jl heeft Avans+ via een kort geding aan de voorzieningenrechter in Breda gevraagd om zich te buigen over het beslag dat Yomema eerder heeft gelegd op (de bankrekening van) Avans+ en waarvan wij van mening zijn dat dit beslag onterecht en onevenredig is. 

Op 4 juli jl. heeft de voorzieningenrechter hierover uitspraak gedaan en zij is ook van mening dat de (onrechtmatige) beslagen van Yomema moeten worden opgeheven. Allereerst heeft de rechter overwogen dat Avans+ voldoende solvabel is en acht het beslag daarmee onnodig. Bovendien heeft de rechter bepaald dat op dit moment zelfs onduidelijk is of Yomema wel een vordering heeft, doordat het nog steeds ontbreekt aan een rapport van de arbeidsinspectie waaruit schuld van Avans+ zou blijken. Zelfs als Yomema een vordering zou hebben, concludeert de rechter dat niet zomaar uitgegaan kan worden van de gestelde omvang van die vordering conform de (concept)schadeberekening die Yomema heeft laten uitvoeren, omdat hierin van veel aannames is uitgegaan. De rechter heeft alle belangen en argumenten afgewogen en Avans+ op de aangevoerde argumenten in het gelijk gesteld.

Avans+ is uiteraard zeer blij met deze uitspraak, met name omdat hiermee geen beslag meer rust op gelden die ten goede komen aan de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs.

Nog steeds zijn wij van mening dat de intentie waarmee we dit project zijn aangegaan een goede oplossing bood voor het tekort aan zorgpersoneel in Nederland. Echter wij hebben ook gezien dat de uitvoering van dit project de nodige verbeteringen behoeft; een signaal dat ook vanuit de relevante autoriteiten is gedeeld. Mede daarom hebben wij de instroom van internationale studenten al sinds november 2023 opgeschort.

Als we met de kennis van nu kijken naar het project dat wij met Yomema zijn aangegaan dan vinden wij dat er een kritischer selectieproces had moeten plaatsvinden zodat de studenten die instroomden beter aansloten op het lesprogramma en op de eisen van de stagebedrijven. 

Avans+ blijft zich uiteraard inspannen om de huidige internationale studenten met goed resultaat hun studie te laten afronden.