Skip to main content

Teacher leader

Inschrijven
teacher-leader-vakinhoudelijke-specialisaties
Iets voor jou?
 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) onderwijs en hebt of ambieert een coördinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs.
 • Je wilt naast je groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee je de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie.
 • Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.

Na de accreditatie van onze schoolleidersopleidingen Basisbekwaam- en Vakbekwaam Schoolleider (SRPO, juni 2018) is ook de opleiding Middenmanagement herzien. De opleiding is opnieuw gepositioneerd en opgenomen onder de naam Teacher Leader. Deze opleiding levert een meer dan gelijkwaardig resultaat op maar past qua invulling beter bij de uitdagingen en ontwikkelingen binnen het hedendaags onderwijs, zoals gespreid leiderschap.

Naast je werk als leraar zal je (regelmatig of voortdurend) een rol vervullen als deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Als coördinator geef je (tijdelijk) leiding aan een werkgroep of projectteam waarmee je een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs welke aansluit op de visie van de school. Je inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd waardoor een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de leerprestaties van de leerlingen.

De opleiding Teacher Leader richt zicht op het ontwikkelen van diverse aspecten van het onderwijskundig leiderschap als teacher leader. De opleiding is opgebouwd uit de modules Verandermanagement, Coachen en begeleiden, Transformatiemanagement en Teamcoaching. Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in de opleiding.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt een onderwijsbevoegdheid en minimaal 3 jaar ervaring als leraar. Het is van belang dat de keuze voor deze opleiding wordt ondersteund door de directie. Daarbij is het belangrijk dat je gefaciliteerd wordt om de opdrachten in de praktijk uit te kunnen voeren ter ondersteuning, verbetering en/of vernieuwing van het onderwijs en de organisatie.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijk werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Curatr voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Teacher Leader duurt een jaar (40 weken), heeft een studiebelasting van 300 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Teacher Leader zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 3.200,-
  • Arrangementskosten: € 50,- 

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een vier beroepsproducten, één beroepsproduct voor elke module.

  Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om;

  • Vanuit gespreid leiderschap leiding te geven aan een projectteam of werkgroep;
  • Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, welke aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
  • Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden;
  • De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn;
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Het traject Teacher Leader is tevens onderdeel van ons samenwerkingsverband proQualis, de opleider voor schoolleidersopleidingen, dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding kun je binnen 3 jaar doorstromen naar de opleiding Schoolleider Verkort Basisbekwaam.

  Programma

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelating assessment.

  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor.

  De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  De overstijgende factor is Self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt.

  Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores. Naar aanleiding van de uitkomsten van het assessment worden persoonlijke leerdoelen voor het ontwikkeltraject geformuleerd.

  Module Verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Welke doelen staan centraal?
  - Realiseert op het niveau van de schoolorganisatie overzicht op onderwijskundige keuzes die gemaakt worden.
  - Verbindt aan de eigen organisatie passende onderwijsvisie een onderwijsinhoudelijke of onderwijsgerelateerd thema.
  - Onderzoekt de partijen, structuren en werkwijzen die mede van invloed zijn op het verbeteren van de onderwijskwaliteit van de school.
  - Ontwikkelt een concreet verbeterplan voor (een deel van ) de schoolorganisatie met gebruikmaking van veranderkundige modellen.
  - Begeleidt een verandertraject gebruik makend van bekende veranderingstheorieën en werkwijzen.

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s. Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Welke doelen staan centraal?
  - Voert regie over professionele begeleidingsgesprekken middels fundamentele communicatievaardigheden.
  - Begeleidt collega's in hun uitvoerende onderwijstaken op basis van kennis, inzicht en vaardigheid.
  - In staat de veranderingsbereidheid te vergroten middels interventies.
  - Ondersteunt collega's bij hun professionele vakdidactische ontwikkeling.

  Module Transformatiemanagement (10 weken)

  De module transformatiemanagement is het vervolg op de module verandermanagement. Je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen wordt verdiept. Het gekozen thema in de module verandermanagement wordt hierbij verder opgepakt en nader onderzoek wordt gedaan. De verschillende belanghebbenden en hun rol, ook buiten de schoolorganisatie, worden hierin, indien van belang voor het gekozen thema, meegenomen.

  Welke doelen staan centraal?
  - Analyseert de schoolorganisatie vanuit het perspectief van strategie, structuur, cultuur, leiderschap en complexiteit.
  - Geeft leiding aan de ontwikkeling van veranderprocessen van het primaire proces middels een uit de visie voortvloeiende strategie zodanig dat de beoogde verandering duurzaam kan worden doorgevoerd.
  - Creëert duurzame verandering.
  - Trekt conclusies voor het opstellen van een veranderplan op basis van de geanalyseerde resultaten van de school.

  Module Teamcoaching (10 weken)

  De module teamcoaching is het vervolg op de module coachen en begeleiden. Daar waar de module coachen en begeleiden met name gericht is op het coachen en begeleiden van individuele medewerkers richt de module teamcoaching zich op de coaching en begeleiding van teams (of deelteams). Er wordt dieper ingegaan op de diverse technieken en vaardigheden. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid en het zelf zoeken naar oplossingen. Tevens wordt aandacht besteed aan onderstromen in een organisatie welke van invloed zijn op het handelen van de teamcoach.

  Welke doelen staan centraal?
  - Analyseert politieke processen in de eigen organisatie (onderstromen)
  - Hanteert verschillende coachtechnieken op individueel en teamniveau.
  - Past de verschillende communicatietheorieën toe die invulling geven aan de interventies die toe worden gepast in de eigen praktijk.
  - Maakt een teamanalyse om teamcoaching op te kunnen toepassen.
  - Analyseert de groepsdynamiek om passend aan te kunnen sluiten met coachtechnieken en werkvormen.

  Persoonlijk leiderschap

  Tijdens alle modules wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap.

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie jij bent als persoon. Wie bent jij? Wat drijft je? Wat wil en kan je? Dit wordt vertaald naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van jouw eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat je doelen te realiseren. Tevens ben je je bewust van jouw valkuilen. Hoe meer inzicht in jezelf als persoon, hoe beter je jouw organisatie en team verder kan helpen.

  Welke doelen staan centraal?
  - Organiseert feedback en reflecteert voortdurend kritisch op het eigen handelen (kernwaarden, drijfveren en opvattingen, wie ben ik?)
  - Geeft proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.
  - Baseert keuzes op de persoonlijke visie op het vakgebied, de eigen plaats binnen het vakgebied en sociaalmaatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden.
  - Formuleert effectieve handelingsalternatieven voor het eigen gedrag in de professionele omgeving.

  Programma Teacher leader
   
  Brochure aanvragen Inscrijven