Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Een verzorgingshuis, als ik daar maar nooit naar toe hoef!

  • 19 oktober 2014
  • Door: Avans+

Steeds minder huizen; meer zorg aan huis. Doel bereikt?

De meeste Nederlanders willen graag in hun eigen omgeving oud worden. Voor ouderen betekent dit zelfstandig, eventueel met ondersteuning uit naaste omgeving, blijven wonen in de eigen woning. Eigen regie en zelfredzaamheid zijn hierbij de kern.

De afgelopen jaren is het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander gestegen en is de behoefte aan keuzevrijheid, ook met betrekking tot vragen als waar oud te worden, toegenomen. Thuis of in een verzorgingshuis? We spreken er immers al jaren over hoe erg het is om ‘opgenomen’ te worden in het verzorgingshuis!
De afgelopen jaren is de koers die de overheid heeft ingezet dan ook: extramuralisering, De inzet van een sterke eerstelijnszorg en wijkgericht: alle zorg dichtbij huis. Een wens van menig Nederlander en in de huidige tijd ook maatschappelijk verantwoord. Er zijn immers lagere kosten mee gemoeid en het wordt mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen. Natuurlijk is dit niet voor elke doelgroep geldend. Er zijn mensen die 24 uurs zorg nodig hebben door lichamelijke en psychische beperkingen en er zijn groepen die minder goed in staat zijn tot zelfregie door bijvoorbeeld sociaaleconomische beperkingen. Daarvoor blijft AWBZ zorg bestaan.

Hoera, we kunnen langer thuis blijven wonen

Door de veranderde wetgeving gaat dus de wens van veel Nederlanders in vervulling: steeds minder mensen worden opgenomen in een verzorgingshuis. Het gevolg is: leegstand, lege kamers in het verzorgingshuis. Niet leuk voor de mensen die nog in zo’n huis verblijven, dit geeft immers een treurige aanblik als je door de gangen van een leegstaand huis loopt (en daar verblijft). Ook is het niet sfeer verhogend voor de bewoners.
De huisvestingverantwoordelijken blijken hier nu ook moeite mee te hebben, maar deze wetgeving komt toch echt niet uit de lucht vallen dus voor alle huisvestingverantwoordelijken: jullie hebben genoeg tijd gehad om hierover na te denken en het beleid hier op aan te passen. In plaats van nu te gaan klagen (want dat was een paar weken geleden volop in het nieuws) over de leegstand van de kamers in verzorgingshuizen nodig ik jullie uit voor een hoeraatje: we kunnen langer thuis blijven wonen!

Roep om morele waarden

De overheid zet alle voorwaarden in om de Nederlanders langer in hun eigen huis te kunnen laten wonen. De financieringsstromen worden zodanig ingezet dat de zorg dichtbij de mensen, thuis en/of in de eigen leefomgeving, wordt geregeld. Zoals eerder aangegeven maakt de inzet van technische mogelijkheden en ontwikkelingen in medische behandelingen het tevens mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Naast het productiegerichte overheidsbeleid van de afgelopen jaren is in de thuiszorg de roep om morele waarden als betrokkenheid, respect en aandacht, die mede bepalend zijn voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg, toegenomen. De waarden die professionals in de thuiszorg dagelijks in de praktijk brengen.

De huidige ontwikkelingen ten aanzien van blijvende maatschappelijke integratie van mensen met chronische somatische problematiek, de toename van complexe zorg in de eerste lijn en het belang van een sterk betrokken functionaris bij de cliënt vraagt om een duidelijke spilfunctie in de eerste lijn: een regiefunctie, laagdrempelig, dicht bij de cliënt en met een contextuele benadering: de wijkverpleegkundige!

De wijkverpleegkundige anno 2014

De wijkverpleegkundige die vanuit centrale waarden binnen de verpleegkunde (mens, omgeving en gezondheid) werkt, en vanuit een brede context kan werken is de generalist. Deze persoon is dus ook de aangewezen persoon om de complexe vraag van de cliënt in beeld te brengen en de hierop benodigde zorg in samenwerking met ketenpartners (huisartsen, verpleegkundig specialisten) te leveren en coördineren. De wijkverpleegkundige is dé schakel die de verbinding legt tussen wonen, zorg en welzijn. De wijkverpleegkundige zet daarbij het zelfmanagement van de cliënt en diens omgeving centraal.

Wilt u die spil in de eerste lijn zijn? Wilt u uzelf ontwikkelen tot een succesvolle wijkverpleegkundige anno 2014? Kijk dan bij de opleiding Wijkverpleegkundige van Avans+. Wij helpen u succesvol te zijn binnen dit mooie beroep.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.