Lees hoe Femke Veenings de opleiding Projectmanagement heeft ervaren:

"Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Het houdt me scherp, geeft me energie en helpt me bij het bereiken van mijn persoonlijke doelen. Daarnaast stelt het mij in de gelegenheid om steeds van toegevoegde waarde te blijven voor de organisatie waarvoor ik werkzaam ben. 

Met persoonlijke leerdoelen voor ogen in het kader van leiderschap/ management én een organisatie die steeds meer de kant op gaat van een netwerkorganisatie, waarin projectmatig werken een nadrukkelijkere rol moet krijgen, was de keuze voor een opleiding Projectmanagement snel gemaakt.

Om inzicht te krijgen in welke opleiding Projectmanagement het beste aansloot bij mijn behoeftes, wensen en verwachtingen, heb ik contact gezocht met verschillende opleidingsinstituten. Avans+ onderscheidde zich door een zeer persoonlijke benadering, het meedenken en vooral de praktische insteek die zij kiezen binnen de opleiding Projectmanagement. Positief opvallend vond ik ook het feit dat er zowel aandacht is in het programma voor de zogenaamde. ‘harde kant’ van projectmanagement (de methodiek), als voor de ‘zachte kant’ (de competentiegerichte kant).

Zaken over het hoofd zien

De praktische aanpak van Avans+ kwam heel duidelijk terug bij schrijven van een projectplan tijdens de opleiding. Het doel van mijn projectplan was: het opleveren van een format voor een stappenplan/projectplan, waarmee vraagstukken die zich lenen voor een projectmatige aanpak, middels een eenduidige en gestructureerde wijze kunnen worden opgepakt. Binnen het team ontvangen we veel verzoeken die in de uitvoering vragen om een eenduidige en gestructureerde aanpak. Hoewel iedereen dergelijke vraagstukken naar eer en geweten oppakt, zit hier geen eenduidige lijn in. Daarnaast blijkt achteraf soms, dat we zaken over het hoofd hebben gezien. Om dit te voorkomen willen we in de nabije toekomst gaan werken volgens het format dat ik heb opgeleverd naar aanleiding van mijn projectplan. Met het gebruik van het format wordt een eenduidige en efficiëntere werkwijze binnen het team beoogd, evenals kwalitatief betere producten.

Breed toepasbaar

Gezien deze projectopdracht komt de methodiek van projectmanagement nadrukkelijk terug in het format, om vraagstukken die zich ervoor lenen, op een meer  projectmatige wijze op te pakken. Daarnaast heeft de opleiding mij ook inzichten gegeven op het gebied van mezelf (als projectleider), het projectteam, de communicatie binnen en over het project, het plannen van activiteiten, het stellen van grenzen en het scheppen van duidelijkheid en structuur. Dit alles heeft mijn persoonlijke effectiviteit vergroot en geeft mij het gevoel dat ik professioneel gezien een flinke stap vooruit heb gezet.

Wat het voor mij extra waardevol maakt, is dat verschillende van deze nieuwe inzichten zowel toepasbaar zijn binnen projectmanagement, als binnen mijn andere dagdagelijkse werkzaamheden. Zo ben ik bewust bezig met het zo SMART (concreet) mogelijk opstellen van vragen, antwoorden, opdrachten en beleidsstukken. Daarnaast sta ik bewust stil bij mogelijke oplossingsrichtingen, denk ik beter na over de (tussen)resultaten die ik wil bereiken, de mensen en middelen die ik nodig heb om deze resultaten te bereiken en de planning die daarbij past. Ook de communicatiestrategieën die aan bod zijn gekomen tijdens de opleiding, pas ik toe binnen mijn werkzaamheden.

Eenduidig en gestructureerd

Gezien het feit dat projectmatig werken binnen onze organisatie* een meer nadrukkelijke rol krijgt, sluit ik met deze opleiding aan bij die visie. Binnen de organisatie kan ik nu, na het volgen van de opleiding, de rol van projectleider op een doordachte en gestructureerde wijze oppakken. Daarnaast heb ik met mijn projectopdracht ingespeeld op een uitgesproken behoefte van het team: een eenduidige en gestructureerde werkwijze opzetten voor het oppakken van vraagstukken die zich lenen voor een projectmatige aanpak.

Tot slot

Zoals eerder aangegeven was de combinatie van aandacht voor zowel de harde als de zachte kant van Projectmanagement voor mij een reden om voor Avans+ te kiezen. Tijdens het eerste deel van de opleiding is ingegaan op de harde kant van projectmanagement; de methodiek. De theorie werd hierbij steeds ondersteund door praktijkvoorbeelden van de docent en relevante oefeningen die mij grip gaven op de methodiek. Daarnaast was er voldoende ruimte voor ons als deelnemers om ervaringen te delen en vragen te stellen. Persoonlijk heb ik deze afwisseling en wijze van kennisoverdracht als erg prettig ervaren.

Het tweede deel van de opleiding ging vooral in op de zachte, competentiegerichte kant van projectmanagement. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het onder meer gehad over de rol van projectleider, het projectteam en hoe je als projectleider sturing geeft aan jezelf, je team en het project. Eén van de succesfactoren van deze fase van de opleiding is wat mij betreft de diversiteit aan werkvormen die tijdens de lessen werd gebruikt, om je de theorie zo eigen te maken. Daarnaast putte de docent ook hier uit eigen ervaringen om de theorie toe te lichten en werd er wederom nadrukkelijk ruimte geboden om ook onze eigen ervaringen te delen. Hier heb ik persoonlijk zeer veel van geleerd."