Skip to main content

Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 1.550,-
Download brochure
Opleiding - Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige
Iets voor jou?
 • Wil je meer expertise in belangrijke ontwikkelingen in de zorg voor jeugdigen?
 • Wil je je als jeugdverpleegkundige verdiepen in persoonlijk- en professioneel leiderschap?
 • Wil je meer expertise in integraal samenwerken in de jeugdgezondheidszorg?

Onderdeel opleiding Jeugdverpleegkundige

De module Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige en kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Opleiding Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige

De module Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige M&G is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige Maatschappij en Gezondheid (M&G).De module kan ook afzonderlijk gevolgd worden. In de module Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige staan belangrijke ontwikkelingen in de zorg voor jeugdigen centraal, vanuit het perspectief van actueel zorg- en jeugdbeleid en het eigen vakgebied. Zorg aan jeugdigen impliceert ook zorg aan hun ouder(s) of verzorger(s). De module besteedt aandacht aan de omslag van ziekte en zorg (ZZ), naar gezondheid en gedrag (GG) en mens en maatschappij (MM). 

Hieraan ten grondslag ligt een andere visie op gezondheid: positieve gezondheid. 
Dit leidt ertoe dat de nadruk van ziekte en zorg (ZZ) verschuift naar gezondheid en gedrag (GG). De zorg aan jeugdigen richt zich daarbij meer op het stimuleren en ondersteunen van jeugdigen, bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en het daarmee samenhangende gedrag. Hierbij staat een goede balans tussen zelfredzaamheid, eigen regie en de benodigde ondersteuning centraal. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol.

Vanuit breder perspectief wordt in de zorg aan jeugdigen ook rekening gehouden met de factor mens en maatschappij, ook wel bekend als waardegedreven zorg of quadruple aim. Dit houdt in dat benodigde zorg aan jeugdigen niet afzonderlijk wordt aangeboden maar dat jeugdprofessionals, onderwijs en jeugdhulpverlening integraal samenwerken werken. Men werkt samen ten behoeve van zorginhoud, kwaliteit en beheersbaarheid van de kosten. De jeugdige, diens ouder(s) of verzorger(s) worden als samenwerkingspartner gezien. In de besluitvorming bij de in te zetten begeleiding, ondersteuning of zorg, wordt uitgegaan van hun wensen en behoeften. Naast positieve gezondheid, is het jeugdbeleid erop gericht de instroom naar gespecialiseerde zorg te beperken en de benodigde ondersteuning  dicht bij huis of in de eigen omgeving in te zetten. Hiervoor zijn diverse lokale- en regionale initiatieven gestart de afgelopen jaren, zoals centra voor jeugd en gezin, zorgnetwerken voor jeugdigen, etc.

De module richt zich ook op de rol en positie die jeugdverpleegkundigen bij deze ontwikkelingen innemen en welke gevolgen dit heeft voor de beroepspraktijk. Onderwerpen als beroepsbewustzijn, professionele identiteit, verpleegkundig- en persoonlijk leiderschap en ontwikkelingen in de verpleegkunde komen aan bod. Je leert op basis van een analyse over de ontwikkelingen in het landelijke- en lokale jeugdbeleid, kwaliteitskaders in de zorg voor jeugdigen en ontwikkelingen in het eigen vakgebied een visie te vormen op je eigen rol en positie, binnen de organisatie en de gemeente waarin je werkt. Dit vormt de basis waarop je je kunt ontwikkelen als een proactieve en sterk gepositioneerde jeugdverpleegkundige.
 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als jeugdverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd. Je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module duurt 10 weken. Lesbijeenkomsten worden eens per 2 weken aangeboden, met uitzondering van reguliere schoolvakanties. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.550,-
  • Arrangementkosten € 175,-
  • Boeken circa € 100,- Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de module ontvang je het post bachelor certificaat Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd (60 accreditatiepunten) bij de V&VN.

  Vervolgopleidingen

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de module heb je een proactieve houding, weet je je als jeugdverpleegkundige te positioneren in de organisatie, toon je effectief leiderschap en bent je in staat tot kennisdeling. Je kunt omgaan met complexe morele vraagstukken in de jeugdgezondheidszorg. 

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk 

  Deze module bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

  Programma

  De module Professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor de jeugdgezondheidszorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:

  • Gezondheid
  • Ontwikkelingen in samenleving en zorg voor jeugdigen
  • Ontwikkelingen in het vak
  • Professioneel leiderschap
  • Communicatie

  • Gezondheid

  - Positieve gezondheid.
  - Van ZZ naar GG en MM.
  - Preventie en bevorderen van gezond gedrag.

  • Ontwikkelingen in samenleving en zorg voor jeugdigen

  - Transities in de zorg voor jeugd.
  - Beleidskaders voor de zorg voor jeugd.
  - Kwaliteitskaders en kwaliteitsindicatoren.
  - Actuele thema’s in de jeugdgezondheidszorg en binnen het jeugdveld.
  - Innovatie-, kennis- en onderzoekscentra voor jeugd Lokaal jeugdbeleid.
  - Organisatiebeleid voor jeugd.
  - Integrale zorg voor jeugd.
  - Zorg-technologische ontwikkelingen.

  • Ontwikkelingen in het vak

  - Zorgvernieuwing en veranderende zorgvraag.
  - Eigen kracht en regie versterken.
  - Cliëntgerichte zorg en zorg in co-creatie.
  - Lerende organisaties en een leven lang leren.
  - Excellente zorg en passende zorg.
  - Profiel van de jeugdverpleegkundige M&G.

  • Professioneel leiderschap

  - Professionele identiteit.
  - Beroepsbewustzijn.
  - Verpleegkundig leiderschap.  

  • Communicatie

  - Communicatie loopt door de hele module heen.  

  Intro professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven