Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Ouderen­verpleegkundige

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 maanden
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 5.350,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 29-09-2021 Utrecht
  • 21-04-2022 Breda
  • 13-04-2022 Utrecht
Inschrijven
Ouderenverpleegkundige
Iets voor jou?
 • Je wilt jezelf verdiepen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen.
 • Je wilt hun belangen behartigen en bijdragen aan een integrale- en intersectorale aanpak om zelfstandig wonen zo lang als mogelijk is te realiseren.
 • Je wilt de verbindende schakel zijn tussen professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en hun naaste(n).

De complexiteit van zorg aan kwetsbare ouderen varieert en kent een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Een opeenstapeling van aandoeningen en problemen maakt ouderen kwetsbaar en leveren complexe en domeinoverstijgende zorgvragen op. Om kwaliteit van leven te behouden, met alle beperkingen en ziektes die daarmee gepaard kunnen gaan, is multidisciplinaire en intersectorale zorg nodig, tussen zorg- en welzijnsprofessionals, mantelzorgers en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor huisvesting. Dit vraagt om regievoering door een centrale zorgverlener, die voor de oudere en diens naaste(n) een vast aanspreekpunt is.

De Ouderenverpleegkundige regisseert zorg aan de kwetsbare oudere en diens naast(n), is de verbindende schakel tussen de sectoren wonen, zorg en welzijn, adviseren professionals en is belangenbehartiger voor kwetsbare ouderen in het lokale- en/of regionale veld. Zij anticipeert adequaat op complicerende factoren, om uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen te realiseren. De ouderenverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n), richt zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het gehele zorgtraject. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verpleegkundigen die de dagelijkse- of wekelijkse zorg en welzijnsactiviteiten coördineren.

De ouderenverpleegkundige van de toekomst draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en welzijncontinuüm kwetsbare ouderenzorg in de regio. Om dit te kunnen realiseren is netwerken en samenwerken vanuit een pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, visie en de wil om de beste zorg voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n) tot stand te brengen, teneinde de cliënt zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg of VVT- instelling, of een verpleegkundig praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.

  Toelatingsassessment

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau maar wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen. Voorafgaand aan de opleiding wordt een ontwikkelassessment afgenomen. De uitkomsten van het ontwikkelassessment worden getoetst aan de CANMeds-competenties en -rollen van actuele en relevante V&VN-Expertisegebieden. Communicatievaardigheden in relatie tot de behandelde thema’s lopen als een rode draad door de opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Ouderenverpleegkundige duurt 10 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Ouderenverpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.350,-
  • Leermiddelen: € 300,-
  • Arrangementkosten € 75,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Je kunt het bedrag ook in 2 termijnen betalen van elk € 2750,- of in 6 maandelijkse termijnen van elk € 900,-.

  Diploma

  Diploma

  Je ontvangt na succesvol afronden van de opleidingen het diploma Ouderenverpleegkundige. De opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Als ouderenverpleegkundige ben je in staat persoonsgericht zorg voor ouderen en hun naaste(n) proactief te plannen en te organiseren, waarbij met hun wensen en behoeften rekening wordt gehouden. Je kunt mantelzorgers en/of het sociale netwerk versterken in hun rol en ouderen en hun naaste(n) coachen in het nemen van verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie.

  Als ouderenverpleegkundige zoek je naar de best mogelijke zorg, op basis van evidence based practice en gericht op duurzame oplossingen, waardoor ouderen thuis kunnen blijven wonen en stapeling van interventies wordt voorkomen. Je werkt hiervoor nauw samen met betrokken professionals uit zorg-, welzijn- en/of ambtelijke sectoren en bent in staat regie te voeren over een integraal- en intersectoraal zorgplan. Je realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject.

  Als ouderenverpleegkundige ben je in staat voor de belangen van ouderen te behartigen en adviseert u andere professionals. Je bent onderdeel van het netwerk voor ouderenzorg op lokaal-, regionaal- en/of landelijk niveau en bent in staat bij te dragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor kwetsbare ouderenzorg.

  Als ouderenverpleegkundige herken en bespreek je morele dilemma’s met de cliënt en diens naaste(n) en betrokken professionals en initieert  zo nodig een moreel beraad. Je uitgangspunt is te allen tijde wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kun je je verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen Dementiezorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg. Deze opleiding omvat hoog-complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners. Meer informatie over deze opleidingstrajecten vind e op www.avansplus.nl.

   

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kunt je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Ouderenverpleegkundige is gebaseerd op actuele standaarden, competentieprofielen en beleidskaders en richt zich op de volgende onderdelen:

  • Actuele ontwikkelingen van de ouderenzorg in Nederland
  • Adaptieve opdrachten en coping in de ouderdom
  • Diepgaande kennis van geriatrische syndromen en symptoommanagement
  • Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
  • Het organiseren en regisseren van integrale- en intersectorale samenwerking ten behoeve van één individueel zorgplan
  • Professioneel leiderschap
  • Zorgethiek

  De opleiding draagt bij aan alle canMEDS-competentiegebieden, met extra aandacht voor de rollen Organisator en Kwaliteitsbevorderaar en Professional.

  Programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Download brochure Inscrijven