Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Ben jij klaar voor jeugdverpleegkundige nieuwe stijl?

  • 19 oktober 2014
  • Door: Rita Heinen

Het werk van de jeugdverpleegkundige speelt zich af in het publieke domein en is daarmee gerelateerd aan maatschappelijke- en politieke veranderingen, die voortdurend in beweging zijn. De zorg aan jeugd moet eenvoudiger, sneller en integraal worden gerealiseerd, dicht bij huis. Ontzorgen en normaliseren staat daarbij centraal, curatie moet plaats maken voor preventie. Integrale samenwerking rond jeugdigen en/of het gezin wordt gerealiseerd vanuit diverse netwerkorganisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het CJG op school, buurtteams of sociale wijkteams, via jeugd- en gezinswerkers en teams voor complexe gezinnen. Voor de jeugdverpleegkundige betekent dat dat zij¹ naar buiten treedt. In plaats van doorverwijzen naar geïndiceerde zorg, wordt de zorg zoveel mogelijk gearrangeerd rondom het gezin, waarbij ook het eigen netwerk wordt ingeschakeld. Zo kort mogelijk, zo lang als nodig is. De jeugdverpleegkundige krijgt een belangrijke rol in het organiseren van deze zorgarrangementen. Zij versterkt de eigen kracht van de jeugdige en/of ouders, zodat zij in staat zijn om de regie ten aanzien van hun gezondheid, de opvoeding en/of de zorg in eigen hand te nemen. Waar nodig regisseert de jeugdverpleegkundige de zorg zelf.

Ethisch bewustzijn en moreel redeneren

De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten vraagt van de jeugdverpleegkundige nieuw potentieel. Zij is een generalist die breed kijkt naar de jeugdige vanuit het gehele systeem waarin de jeugdige zich begeeft. Haar kennis van gezondheid en gezondheidsdeterminanten stelt haar in staat een juiste inschatting te maken van opgroei- en opvoedingssignalen, waarbij een groot deel van de signalen behoren tot de normale ontwikkeling en opvoeding. In deze gevallen richt zij zich op ‘normaliseren en ontzorgen’. Zij richt zich op het versterken van de eigen kracht en kan in samenwerking met de jeugdige en/of ouders zoeken naar mogelijkheden om het eigen netwerk in te schakelen. Bij zogenaamde ‘grensgevallen’ (jeugdigen en/of gezinnen met complexe problematiek en meervoudige hulpvragen) zal de jeugdverpleegkundige niet meer doorverwijzen, maar in samenwerking met de jeugdige en/of ouders en andere (intersectorale) disciplines een integraal en passend zorgaanbod bieden, waarbij zij zich richt op het resultaat. Zij stimuleert de jeugdige en/of ouders om de regie in eigen hand te nemen, maar neemt deze zo nodig ook zelf. In bedreigde situaties gaat zij er direct op af. Zowel de professionele zorg naar zelfmanagement en de aansluiting bij jeugdigen en/of ouders, als het ingrijpen bij bedreigde situaties vraagt van de jeugdverpleegkundige ethisch bewustzijn en moreel redeneren.

Een sterk bewustzijn van de eigen professionele standaard

Daarnaast stellen ook veranderingen binnen de JGZ hoge eisen aan de jeugdverpleegkundige. De flexibilisering van de JGZ, taakverschuiving, een nieuw basisaanbod preventie jeugd en de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk met behulp van richtlijnen JGZ vragen om een sterk bewustzijn van de eigen professionele standaard. De jeugdverpleegkundige is in staat tot klinische- en multidisciplinaire besluitvorming en kan de doelstellingen van de JGZ integreren in integrale hulp aan de jeugdige en/of ouders. Van de jeugdverpleegkundige mag worden verwacht dat zij het publieke domein van de gezondheidszorg kent en een vertaalslag kan maken van individuele kindgegevens naar een preventief collectief zorgaanbod en omgekeerd, gerelateerd aan het lokaal jeugdbeleid. In de huidige bezuinigingsronde binnen de JGZ en het gemeentelijk beleid is de jeugdverpleegkundige in staat om effectief en doelmatig om te gaan met de beschikbare middelen, waarbij persoonlijke effectiviteit en effectieve communicatie sleutelbegrippen zijn.

Jeugdverpleegkundigen nemen een sleutelpositie in binnen de publieke zorg voor jeugd. Zij staan dicht bij de jeugdige en/of ouders en zijn laagdrempelig. Daarbij is het van belang dat zij zich goed positioneren, willen zij geen terrein prijs geven aan overige zorgpartners in het lokale veld, maar zelf de regie blijven voeren. Ook is het van belang dat zij zich professionaliseren en kunnen anticiperen op de gaande en komende ontwikkelingen.

Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl speelt in op ‘veranderende’ rol

Avans+ biedt jeugdverpleegkundigen de mogelijkheid zich in de zorg voor jeugd ‘nieuwe stijl’ te professionaliseren. De postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl focust op persoonlijke ontwikkeling om bovengenoemde rollen te kunnen realiseren en de gevraagde competenties te ontwikkelen. Naast de actuele ontwikkelingen en de beleidskaders met betrekking tot zorg voor jeugd vanuit zowel de JGZ als het publieke domein, richt de opleiding zich op interdisciplinaire- en intersectorale samenwerking, nieuwe zorgvisies en zorgbenaderingen. Maar ook het signaleren en diagnosticeren van (bedreigde) opgroei- en opvoedproblemen met daarbij een evident, passend en integraal zorgaanbod, de professionele standaard, rechtsposities van jeugdige en/of ouders, moreel redeneren, projectmatig werken en implementatie van verbetervoorstellen of nieuwe werkwijzen worden behandeld. De opleiding kent een communicatieve leerlijn die jeugdverpleegkundigen in staat stelt om in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen effectief te communiceren.

De opleiding Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl is gebaseerd op de CanMed competentiegebieden, zoals deze worden verwoord in het expertiseprofiel voor de jeugdverpleegkundige en de CJG competenties en is waar mogelijk evidence based. De opleiding is praktijkgericht en behandelt veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. In de modules vormen de competentiegebieden de leidraad, maar vooral de professionele zorgverlening en zorgregie staan centraal.

De modules:
+ De rol en positie van de jeugdverpleegkundige binnen de publieke zorg voor jeugd
+ Klinische besluitvorming
+ Kind en gezin
+ Recht en ethiek
+ Kindontwikkeling
+ Social Media
+ Professionele rolontwikkeling

Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl (JGZ)

Avans+ biedt jeugdverpleegkundigen de mogelijkheid zich in de zorg voor jeugd ‘nieuwe stijl’ te professionaliseren. De postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl (JGZ) focust op persoonlijke ontwikkeling om aan de nieuwe rollen te voldoen en de gevraagde competenties te ontwikkelen. Lees hier meer over deze opleiding die u gaat helpen succesvol te zijn binnen het veranderende ‘speelveld’.

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding Jeugdverpleegkundige of het maken van een afspraak voor een adviesgesprek kunt u contact opnemen met Yvonne Bello, opleidingsmanager Verpleegkunde, bel 06 53 35 27 20 of mail ybello@avansplus.nl.

¹ Zij staat gelijk aan hij

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.