Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Dementie­verpleegkundige

Inschrijven
Dementieverpleegkundige
Iets voor jou?
 • Je wilt jezelf verdiepen in de zorg aan thuiswonenden met dementie en hun naaste(n).
 • Je wilt goed onderlegd de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner voor mensen met dementie en hun naaste(n) op je nemen om hun belangen te behartigen.
 • Je wilt de verbindende schakel zijn tussen professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun naaste(n).

Als gevolg van de toenemende co-morbiditeit bij dementie en vernieuwde opvattingen over het vak verpleegkunde zijn verpleegkundigen bij uitstek competent om de regievoering over de zorg aan de cliënt met dementie en diens naast(n) te regisseren. Verpleegkundige zorg richt zich niet meer alleen op ziekte en zorg maar gaat uit van ‘positieve gezondheid’. Hierbij worden de cliënt en diens naaste(n) ondersteund en versterkt in zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie ten aanzien van het leren omgaan met de ziekte, met behoud van kwaliteit van leven en met als doel zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen.

Dementieverpleegkundigen

Dementieverpleegkundigen organiseren en regisseren het gehele zorgtraject. Zij zijn gespecialiseerd in dementiezorg in de eerste lijn en kunnen de rol van ketenregisseur en adviseur op zich nemen. Zij signaleren vroegtijdig co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen en mogelijke overbelasting van mantelzorgers en zijn in staat hier adequaat op te anticiperen, zodat uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen mogelijk wordt. De dementieverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naaste(n), voert regie over het gehele zorgtraject, richt zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het gehele integrale zorgtraject. Er wordt nauw samengewerkt met de professionals die de dagelijkse zorg, de behandeling en welzijnsactiviteiten coördineren.

Casemanager dementie opleiding

Casemanagers dementie hebben op dit moment nog verschillende achtergronden. Maar de casemanager dementie heeft een nieuw, actueel profiel én een nieuwe naam: dementieverpleegkundige. Het nieuwe profiel van de casemanager dementie is verbeterd en aangescherpt. Het nieuwe expertisegebied gaat uit van een HBO-verpleegkundige met een half jaar tot een jaar aanvullende scholing. De verpleegkundige basis is essentieel om de veelheid van klachten goed te kunnen diagnosticeren. Vandaar ook de nieuwe naam voor de casemanager, die expliciet verwijst naar die verpleegkundige basis: de dementieverpleegkundige. Dit is ook het grote verschil tussen de post hbo casemanagement dementie opleiding en onze nieuwe opleiding dementieverpleegkundige die aansluit op deze verpleegkundige achtergrond.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling of een verpleegkundig praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De dementieverpleegkundige opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces tot dementieverpleegkundige.

  Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding dementie heen. Voorafgaand aan de dementie deskundige opleiding wordt een ontwikkelassessment afgenomen. De uitkomsten van het ontwikkelassessment worden getoetst aan de canMEDS-competenties en -rollen van de V&VN Dementieverpleegkundige uit 2017. Communicatievaardigheden in relatie tot de behandelde thema’s lopen als een rode draad door de dementie verpleegkundige opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Dementieverpleegkundige duurt 10 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Dementieverpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.350,-.
  • Boeken circa 300,-. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementkosten € 75,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Je kunt het bedrag ook in 2 termijnen betalen van € 2750,- of in 6 maandelijkse termijnen van € 900,-.

  Diploma

  Diploma

  Je ontvangt na succesvol afronden van de opleiding Dementieverpleegkundige het diploma Dementieverpleegkundige. De opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de dementieverpleegkundige opleiding ben je in staat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naaste(n) proactief te plannen en te organiseren, waarbij met hun wensen en behoeften rekening wordt gehouden. Je kunt mantelzorgers en/of het sociale netwerk versterken in hun rol en kwetsbare ouderen en hun naaste(n) coachen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie.

  Als dementieverpleegkundige zoek je naar de best mogelijke zorg, op basis van evidence based practice en gericht op duurzame oplossingen, waardoor mensen met dementie zo lang als mogelijk is thuis kunnen blijven wonen en stapeling van interventies wordt voorkomen. Je werkt hiervoor nauw samen met betrokken professionals uit zorg-, welzijn- en/of ambtelijke sectoren en bent in staat regie te voeren over een integraal- en intersectoraal zorgplan. Je realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject.

  Als dementieverpleegkundige ben je in staat de belangen van mensen met dementie en hun naaste(n) te behartigen en adviseer je andere professionals. Je bent onderdeel van het netwerk voor dementiezorg op lokaal-, regionaal- en/of landelijk niveau en bent in staat bij te dragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor mensen met dementie en hun naaste(n).

  Als dementieverpleegkundige herken en bespreek je morele dilemma’s met mensen met dementie en hun naaste(n) en betrokken professionals en initieer je zo nodig een moreel beraad. Uw uitgangspunt is te allen tijde wat de mens met dementie en diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze post hbo dementiezorg opleiding(en) kun je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg. Deze opleidingen zijn gericht op hoog-complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over de opleiding dementiezorg of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties. Neem vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Dementieverpleegkundige is gebaseerd op actuele zorgstandaarden, competentieprofielen en beleidskaders en richt zich op de volgende onderdelen:

  • Actuele ontwikkelingen van de zorg aan mensen met dementie in Nederland
  • Diepgaande kennis van dementievormen, diagnostiek en symptoommanagement
  • Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
  • Het organiseren en regisseren van integrale- en intersectorale samenwerking ten behoeve van één individueel zorgplan
  • Professioneel leiderschap
  • Zorgethiek

  De dementie deskundige opleiding draagt bij aan het door ontwikkelen van alle canMEDS competentiegebieden, met extra aandacht voor de rollen Organisator, Kwaliteitsbevorderaar en Professional

  Programma Opleiding Dementieverpleegkundige
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Download brochure Inscrijven